L
O
G
I
N

LOGIN

REJESTRACJA

Rejestracja

Ta strona używa cookies. Można zmienić ich ustawienia w przeglądarce. Dowiedz się więcej o naszej Polityce Cookies.

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Portalu www.pok.pl.

1. Administratorem danych Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Portalu POK SP. Z O. O., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, NIP: 5252550116, KRS: 0000528018 prowadzący platformę internetową http://pok.pl/, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikom korzystania ze świadczonych usług.

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Uczestnik wyraża zgodę na wpis w Bazie firm dostępnej na stronie Portalu. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

4. Uczestnik dokonujący rejestracji oświadcza, iz wpis w Bazie firm nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Organizatora.

5. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Uczestnika. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

6. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

7. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu oraz wpisane w Bazie firm wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Uczestnikiem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.

8. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych oraz z Bazy firm. Realizacji tych uprawnień Uczestnik może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres email podany na stronie Portalu.

9. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin portalu
Polityka prywatności
Polityka plików cookies
Polityka bezpieczeństwa
Formularz reklamacyjny
Instrukcja zarządzania