L
O
G
I
N

LOGIN

REJESTRACJA

Rejestracja

Ta strona używa cookies. Można zmienić ich ustawienia w przeglądarce. Dowiedz się więcej o naszej Polityce Cookies.

Regulamin Portalu.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.

I Postanowienia ogólne.

1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Portalu POK SP. Z O. O., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, NIP: 7792425172, KRS: 0000528018, który prowadzi platformę internetową http://pok.pl/ za pośrednictwem którego świadczone są usługi w trosce o dobro konsumentów jak i przedsiębiorców, polegające na zbieraniu informacji znajdujących się w internecie na temat konkretnej firmy oraz wydanie Certyfikatu „Bezpieczny Konsument” po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zebranych informacji.

2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników, a także prawa i obowiązki Administratora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego http://pok.pl/.

4. Każdy Uczestnik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

II Definicje.

1. Uczestnik - przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły.

2. Organizator - POK SP. Z O. O., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, NIP: 7792425172, KRS: 0000528018,, administrujący Portal http://pok.pl/.

3. Program - akcja prowadzona przez Organizatora polegająca na zbieraniu informacji znajdujących się w internecie na temat konkretnej firmy oraz wydanie Certyfikatu „Bezpieczny Konsument” po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zebranych informacji.

4. Certyfikat „Bezpieczny Konsument” - dokument wydawany przez Organizatora potwierdzający wiarygodność oraz uczciwość Uczestnika wobec konsumentów w prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Algorytm oceny -służy Organizatorowi przy weryfikacji znalezionych w internecie informacji dot. Konkretnej firmy, ustalając obecność komentarzy pozytywnych lub negatywnych.

6. Panel Klienta - zbiór informacji dotyczących Uczestnika.

7. Baza firm - internetowa baza danych w której prezentowane są firmy Uczestników z branżą w której Uczestnik prowadzi działalność wraz z rankingiem ocen wygenerowanych za pomocą Algorytmu ocen.

8. Administrator portalu - osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby Portalu.

III Techniczne warunki korzystania z Portalu.

1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:

2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnionej pod adresem http://pok.pl/ i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

IV Rejestracja w Portalu.

1. Uczestnik w celu założenia Profilu w Portalu dokonuje rejestracji poprzez:

2. podanie swojego loginu, adresu e-mail oraz hasła;

3. kliknięcie linku aktywacyjnego - podanego w wiadomości e-mail;

4. logowanie się w systemie - podanie loginu oraz hasła.

5. Po założeniu Panelu Klienta, Uczestnik ma możliwość:

6. Korzystanie ze wszystkich usług świadczonych na łamach Portalu udostępnione jest tylko dla zarejestrowanych Uczestników.

7. Uczestnik lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.

8. Uczestnik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

V Zakres usług Portalu.

1. Portal daje Uczestnikowi możliwość skorzystania z Programu i uwiarygodnienia swojej działalności dzięki uzyskaniu Certyfikatu „Bezpieczny Konsument”

2. Uczestnik przystępujący do Programu:

3. Uczestnik ma możliwość wysłania wiadomości za pomocą zakładki rejestracja.

4. Uczestnik, który przystąpił do Programu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego z konsultantem ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin zostanie przesłany jako załącznik na podany przez Uczestnika adres e-mail.

5. Po skutecznym zgłoszeniu Uczestnika, Organizator zbiera wszelkie informacje znajdujące się w internecie na temat firmy Uczestnika.

6. Organizator weryfikuje zebrane informacje na temat Uczestnika za pomocą Algorytmu ocen.

7. Uczestnik po uzyskaniu według Algorytmu ocen ponad 80% pozytywnych opinii otrzymuje Certyfikat „Bezpieczny Konsument”.

8. Uczestnik zostaje wpisany do Bazy firm.

VI Certyfikat „Bezpieczny Konsument”.

1. Posługiwanie się Certyfikatem „Bezpieczny Konsument” jest możliwe tylko przez przedsiębiorców, którzy założyli Panel klienta i przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie zebranych w internecie informacji oraz uzyskali ponad 80% pozytywnych komentarzy według Algorytmu oceny.

2. Certyfikat „Bezpieczny Konsument” stanowi wiarygodności i uczciwości działań przedsiębiorcy w stosunku do konsumentów.

3. Certyfikat „Bezpieczny Konsument” wydawany jest w formie papierowej oraz elektronicznej.

4. Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną logo Certyfikatu „Bezpieczny Konsument” , które może umieścić w dowolnym miejscu na swojej stronie www.

5. Certyfikat „Bezpieczny Konsument” zawiera:

6. Certyfikat „Bezpieczny Konsument” przyznawany jest na czas nieokreślony i wygasa z chwilą rezygnacji przez Uczestnika z Panelu klienta.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia Certyfikatu „Bezpieczny Konsument”, Uczestnikowi w przypadku:

VII Prawa i Obowiązki Uczestnika.

1. Uczestnik może korzystać z usług Portalu w sposób dobrowolny.

2. Uczestnik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.

3. Uczestnik wyraża zgodę na wprowadzenie danych swojego przedsiębiorstwa do Bazy firm.

4. Uczestnik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

5. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

6. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez email: biuro@pok.pl

7. W ramach Portalu zabronione jest działanie Uczestnika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Umowy/Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

VIII Prawa i Obowiązku Portalu.

1. Administrator portalu troszczy się o należyte działanie platformy internetowej http://pok.pl/ o każdej porze.

2. Portal dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi pomogły Uczestnikom uwiarygodnić oraz zbudować pozytywny wizerunek marki.

3. Organizator zobowiązuję się do rzetelnej weryfikacji działalności Uczestnika oraz do udzielania wszelkich informacji.

4. Organizator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w związku z dokonywaną weryfikacją.

5. Organizator ma możliwość zablokowania Profilu Uczestnika,
w przypadkach:

6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:

7. Portal nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności tego działania.

8. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Portalu. Uczestnik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www wraz ze szczegółami świadczonych usług.

9. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Uczestników w ramach Portalu, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

10. W przypadku, gdy Organizator wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

IX Procedura reklamacyjna.

1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila pod adres dostępny na stronie Portalu lub podając poniższe informacje
w innej formie:

2. Powyższe informacje Uczestnik może podać wysyłając wiadomość e-mail.

3. Portal rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Wskaże, czy uznaje reklamację oraz sposób, w jaki zamierza ją zrealizować
lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres
e-mail.

5. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

X Rezygnacja ze świadczonych usług.

1. Uczestnik może zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal (rezygnacja z konta Uczestnika, wpisu w Bazie firm w Portalu) po upływie roku od opłacenia abonamentu. Jeżeli Uczestnik nie wykaże woli przedłużenia usługi ma możliwość wypowiedzieć umowę o świadczenie usług za 30 dniowym wypowiedzeniem bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn, przez wysłanie wiadomości na adres e-mail.

2. Portal ma możliwość wypowiedzenia świadczenia usług drogą elektroniczną za 30dniowym wypowiedzeniem, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

3. W dniu upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Portal zaprzestaje świadczenia usług wobec Uczestnika.

4. Portal może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Uczestnik narusza przepisy niniejszego regulaminu bądź przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług.

5. Po skutecznym wypowiedzeniu usług Uczestnik traci prawo do posługiwania się Certyfikatem „Bezpieczny Konsument”.

XI Przepisy Końcowe.

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://pok.pl/

2. Portal dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz wysłanie jego treści na adres email wskazany przez Uczestników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników, korzystających z Portalu przed dniem wejścia w życie zmian.

Regulamin portalu
Polityka prywatności
Polityka plików cookies
Polityka bezpieczeństwa
Formularz reklamacyjny
Instrukcja zarządzania